Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden B.S. Trading B.V.,
Versie 2014 t.h.o.d.n. Coldskin; Safe Shave; Dent Tov; Beauty Post

Verkoper: de besloten vennootschap B.S. Trading B.V., gevestigd te (1175 RE) Lijnden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160144;
Koper : de afnemer handelend uit naam van beroep of bedrijf;
Overmacht: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop B.S. Trading geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor B.S. Trading niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van B.S. Trading en derden, poststakingen, verkeersopstoppingen, stroom-/computerstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

Artikel 1. Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen B.S. Trading en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met B.S. Trading, voor de uitvoering waarvan door B.S. Trading van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
4. Indien B.S. Trading met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden voor alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/orders/prijzen
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
2. Indien een (natuurlijk) persoon namens of voor rekening van een (rechts)persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3. Overeenkomsten waarbij B.S. Trading partij is, gelden eerst als gesloten nadat B.S. Trading schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door B.S. Trading aan koper, of door hem ingeschakelde derden (transportbedrijf);
4. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 10 dagen na factuurdatum;
5. Bestellingen kunnen telefonisch, per fax, per e-mailbericht en per gewone post geschieden;
6. De prijzen in de aanbiedingen, op de website, in catalogi, op prijslijsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, exclusief btw en heffingen van overheidswege, verzekering, exclusief verzend-, vracht-, verpakkings- en orderkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
7. B.S. Trading mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden;
8. B.S. Trading is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal een inflatiecorrectie van 2 %; 9. B.S. Trading kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 3. Levering
1. Levering geschiedt af magazijn van B.S. Trading, tenzij partijen anders overeenkomen;
2. B.S. Trading is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat B.S. Trading deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
4. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is B.S. Trading gerechtigd de materialen op te slaan voor rekening en risico van koper;
5. Indien geleverd wordt onder rembours, brengt B.S. Trading steeds rembourskosten in rekening bij koper;
6. Bezorging geschiedt steeds aan het bij B.S. Trading laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper;
7. Indien B.S. Trading een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper B.S. Trading schriftelijk in gebreke te stellen en hem alsnog een redelijke termijn te gunnen;
8. Indien B.S. Trading gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan B.S. Trading ter beschikking heeft gesteld;
9. B.S. Trading is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. B.S. Trading is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren;
10. Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt koper van B.S. Trading uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht.

Artikel 4. Modellen/afbeeldingen
1. De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;
2. Is aan koper een sample getoond, dan wordt dit sample vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;
3. De door B.S. Trading op verzoek van koper toegezonden samples kunnen slechts onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd. B.S. Trading brengt de toegezonden samples volledig bij koper in rekening tegen de cataloguswaarde. Correct retour gezonden samples worden gecrediteerd;
4. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: – afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %; – de op de website, of in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten.

Artikel 5. Onderzoeksplicht en reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken.
2. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
3. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;
4. Eventuele zichtbare tekorten behoren tevens binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan B.S. Trading te worden gemeld;
5. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte materialen;
6. B.S. Trading krijgt altijd de mogelijkheid om de klacht te onderzoeken;
7. Wenst koper gebrekkige materialen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van B.S. Trading;
8. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking;
9. Indien een klacht gegrond is, zal B.S. Trading het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. B.S. Trading is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van hetgeen in artikel 15 is bepaald;
10. Reclames over de factuur dienen binnen 10 dagen na factuurdatum bij B.S. Trading worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 6. (Wan)betaling
1. Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschot factuurdatum, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op een door B.S. Trading aan te geven wijze in Euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
2. Indien koper in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke (handels)rente conform artikel 6:119 (a) BW verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het op dat moment volledig verschuldigd geworden bedrag;
3. Bij uitblijven van betaling binnen de hiervoor genoemde 14 dagen ontvangt koper een herinnering met een betalingstermijn van 8 dagen. Indien na deze 8 dagen nog steeds geen betaling is ontvangen, wordt de vordering ter behandeling overgedragen aan een incassobureau; Per herinnering worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht;
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;
5. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van B.S. Trading op koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Incassokosten
1. Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief conform rapport Voorwerk II.;
2. Indien B.S. Trading hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper;
3. Slechts indien koper middels gerechtelijke uitspraak wordt gezien als handelend in hoedanigheid van natuurlijk persoon zullen incassokosten worden berekend middels het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten 2012.
4. Wanneer het aantoonbaar een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 – Herroepingrecht consumentkoper
1. Bij de aankoop op afstand heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan B.S. Trading bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden. Indien consumentkoper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan B.S. Trading worden geretourneerd, conform de door de B.S. Trading verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal B.S. Trading dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingrecht
1. B.S. Trading sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 2 De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien B.S. Trading dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten: a. die door B.S. Trading tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consumentkoper; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop B.S. Trading geen invloed heeft. e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper de verzegeling heeft verbroken; f. leveringen van boeken die grafische ontwerpen bevatten kunnen niet worden herroepen: een duidelijke omschrijving van de inhoud inclusief voorbeelden staan ter inzage online of op kantoor.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door B.S. Trading geleverde materialen blijven eigendom van B.S. Trading totdat koper alle verplichtingen uit alle met B.S. Trading gesloten overeenkomsten is nagekomen;
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende materialen te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de Benelux of op enige andere wijze te bezwaren;
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht B.S. Trading zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
4. Door B.S. Trading geleverde materialen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
5. Voor het geval dat B.S. Trading zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan B.S. Trading of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van B.S. Trading zich bevinden en die materialen mede terug te nemen.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
1. B.S. Trading is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst B.S. Trading ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
2. Voorts is B.S. Trading bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van B.S. Trading op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien B.S. Trading de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. B.S. Trading behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Annulering
1. Indien koper, nadat een overeenkomst met B.S. Trading tot stand is gekomen en voordat B.S. Trading aan koper heeft geleverd, de overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
2. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Indien koper inmiddels de orderprijs, geheel of gedeeltelijk, aan B.S. Trading heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper minus 10 % zorggedragen.

Artikel 14. Garantie
1. Indien schriftelijk is overeengekomen, voldoen de door B.S. Trading geleverde zaken aan de eisen en specificaties welke tenminste door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;
2. Deze garantie is beperkt tot: – fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik; – de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;
3. Deze garantie vervalt: – bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; – bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde; – bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing; – bij gebruik anders dan in gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.
4. Zolang koper niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Indien B.S. Trading aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van B.S. Trading te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
2. B.S. Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; 3. Koper vrijwaart B.S. Trading voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;
4. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is B.S. Trading nimmer aansprakelijk;
5. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is B.S. Trading nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij B.S. Trading bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij B.S. Trading steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van B.S. Trading.

Artikel 16. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het eerste moment waarop deze zaken aan koper (juridisch en/of feitelijk) worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;
2. Indien B.S. Trading voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 17. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
2. B.S. Trading heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat B.S. Trading zijn verbintenis had moeten nakomen;
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zoveel B.S. Trading ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is B.S. Trading gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
6. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Industrieel en intellectueel eigendomsrecht
1. B.S. Trading is rechthebbende op rechten van industrieel en intellectueel eigendom ter zake inhoud en vorm van offertes, samples, ontwerpen, omschrijvingen , adviezen en dergelijke;
2. Na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan B.S. Trading verschuldigde, komt aan de koper slechts een gebruiksrecht toe;
3. Het is de koper niet toegestaan de door B.S. Trading geleverde zaken c.q. werkzaamheden aan te wenden voor promotiedoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van B.S. Trading;
4. De koper zal de bewerkte zaken niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de zaken bedoeld zijn;
5. Koper is aan B.S. Trading per overtreding van de bepalingen in dit artikel een boete verschuldigd van € 5.000,–. Deze boete wordt naast een mogelijke schadevergoeding op grond van de wet gevorderd;
6. Koper garandeert in het voorkomende geval gerechtigd te zijn het label/merk(teken), alsmede de van de koper afkomstige monsters en/of tekeningen te gebruiken en vrijwaart B.S. Trading tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van enig (intellectueel) eigendomsrecht.

Artikel 19. Bevoegde rechter/ toepasselijk recht
1. De rechter in de vestigingsplaats van B.S. Trading is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij krachtens dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is;
2. Op elke overeenkomst tussen B.S. Trading en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.